Skip to main content

Blog entry by Admin User

Một số đề thi học sinh giỏi Tin học lớp 9 Quận Bình Tân

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 quận Bình Tân năm học 2023 - 2024Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 2) quận Bình Tân năm học 2022 - 2023

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 2) quận Bình Tân năm học 2022 - 2023, trang 1

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 2) quận Bình Tân năm học 2022 - 2023, trang 2


Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 1) quận Bình Tân năm học 2022 - 2023

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 1) quận Bình Tân năm học 2022 - 2023


Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 2) quận Bình Tân năm học 2021 - 2022

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 2) quận Bình Tân năm học 2021 - 2022


Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 1) quận Bình Tân năm học 2019 - 2020

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 1) quận Bình Tân năm học 2019 - 2020


Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 2) quận Bình Tân năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 2) quận Bình Tân năm học 2015 - 2016


Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 1) quận Bình Tân năm học 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 (vòng 1) quận Bình Tân năm học 2014 - 2015


1.Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của a và b
2.Viết chương trình đếm ước số của số nguyên dương n
3.Xuất ra dãy số Fibonacci
4.Viết chương trình kiểm tra số n có phải là số hoàn thiện không?
MẢNG 1 CHIỀU
5.Viết chương trình khởi tạo 1 mảng n phần tử với giá trị = 0
6.Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên âm
7.Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử âm trong mảng
8.Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử lẻ có trong mảng
9.Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuất ra các phần tử chẵn <20
10.Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều
11.Viết hàm tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng có trong mảng
12.Viết hàm tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng các số nguyên
13.Viết hàm in các phần tử nguyên tố trong mảng các số nguyên
14.Chương trình nhập xuất mảng một chiều các số nguyên
15.Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp)
16.Viết chương trình xuất ra màn hình các phần tử là số nguyên tố trong mảng 1 chiều
17.Viết hàm tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng các số nguyên
18.Viết hàm in các phần tử nguyên tố lớn hơn 23 trong mảng các số nguyên
19.Viết hàm tìm vị trí phần tử âm đầu tiên trong mảng
20.Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng
21.Viết hàm tìm vị trí phần tử dương đầu tiên trong mảng
22.Viết hàm tính vị trí phần tử dương bé nhất trong mảng
23.Viết hàm in tất cả phần tử là bội của 3 và 5
24.Viết hàm tìm số chẵn cuối cùng có trong mảng
25.Viết hàm tìm số lẻ lớn nhất có trong mảng
26.Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên
27.Viết hàm đếm các phần tử âm, hàm đếm các phần tử dương trong mảng
28.Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng
29.Viết hàm đếm số lần xuất hiện phần tử x có trong mảng
30.Viết hàm đếm các phần tử nhỏ hơn x trong mảng
31.Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng
32.Viết hàm đếm các phần tử là bội của 3 hoặc 5 có trong mảng các số nguyên
33.Viết hàm tính tổng các phần tử là số nguyên tố trong mảng
34.Viết hàm tính tổng các phần tử nằm ở vị trí chẵn trong mảng các số nguyên
35.Viết hàm tính tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng
36.Viết hàm tính tổng các phần tử cực tiểu có trong mảng các số nguyên


Đang cập nhật ...

  • Share

Reviews