Skip to main content

Available courses

Lập trình Scratch nâng cao

Dành cho học sinh đã biết lớp lập trình Scratch cơ bản.

PayPal

Lập trình Pascal nâng cao

Lớp dành cho đối tượng là học đã biết lớp lập trình Pascal cơ bản.

PayPal

Course categories

Modified 28 May 2020

Tiếng Anh

Modified 28 May 2020

Khối 6

Modified 28 May 2020

Khối 7

Modified 28 May 2020

Khối 8

Modified 28 May 2020

Khối 9

Modified 26 August 2020

Lập trình